Законодательство

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про племінне тваринництво"

Проект
(07.04.97)
Закон України
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про племінне тваринництво"
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України  "Про  племінне  тваринництво" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N2, ст.7) зміни і доповнення, виклавши його у такій редакції:
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
   Про племінну справу в тваринництві
   Цей Закон  визначає  загальні  правові,  економічні  та організаційні основи племінної справи в тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.
   Закон регламентує відносини, визначає права та обов'язки власників  і  споживачів  племінних  (генетичних)  ресурсів, встановлює вимоги до якості і порядку використання цих ресурсів та основи контролю за дотриманням законодавства про племінну справу в тваринництві.
   РОЗДІЛ І Загальні положення
   Стаття 1. Основні поняття
   У цьому Законі використовуються такі основні поняття:
   племінна справа  - система зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних (генетичних) і продуктивних якостей тварин;
   племінні (генетичні) ресурси - тварини, сперма, ембріони, яйцеклітини, які мають високу племінну (генетичну) цінність;
   поліпшуюча порода - порода високої генетичної (племінної) цінності,  яка  використовується для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин інших порід та виведення нових порід, породних типів, ліній, родин;
   генофондне стадо - чистопородна група тварин, виділена для збереження і відтворення генофонду породи;
   племінна тварина - чистопородна тварина певної породи, яка має високу племінну (генетичну) цінність;
   сперма -  продукція,  одержана від плідників з високою племінною (генетичною) цінністю, допущених до використання для відтворення поголів'я;
   ембріон -  зародок організму тварини на ранніх стадіях розвитку, одержаний від племінних тварин;
   племінне свідоцтво (сертифікат) - документ про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин, сперму, ембріони, яйцеклітини, складений на основі  даних  офіційного  обліку продуктивності,  імуногенетичного  контролю  та  офіційної класифікації за типом;
   племінна (генетична) цінність - цінність племінних тварин згідно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якість нащадків;
   селекційне досягнення - створена внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, родина тощо), яка має нові корисні господарські ознаки і стійко передає їх нащадкам;
   племінний облік - внесення до племінних документів (племінна документація) суб'єктами племінної справи в тваринництві даних про  походження, продуктивність, оцінку за типом та іншими якостями тварин з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної справи;
   офіційний облік  продуктивності  -  облік продуктивності тварин, що ведеться державними контролерами-асистентами;
   офіційна класифікація (оцінка) за типом - оцінка у балах типу тварин, проведена експертами-бонітерами;
   генетична експертиза  походження  - ідентифікація тварин лабораторними методами з метою  контролю  достовірності  їх походження.
   Стаття 2. Об'єкти племінної справи в тваринництві
   Об'єктами племінної   справи   в   тваринництві   є сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, кролі) та птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі та інші, що розводяться з метою одержання від них певної продукції, а також домашні тварини - собаки та коти (далі - тварини).
   Стаття 3. Суб'єкти племінної справи в тваринництві
   Суб'єктами племінної справи в тваринництві є:
   власники племінних  (генетичних)  ресурсів:   племінні підприємства (об'єднання), селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин, інші підприємства незалежно від форм власності, селянські (фермерські) господарства, фізичні особи;
   підприємства, організації, установи та фізичні особи, що надають відповідні послуги і беруть участь у створенні та використанні племінних (генетичних) ресурсів;
   власники продуктивних та інших домашніх тварин - замовники і споживачі племінних (генетичних) ресурсів та послуг.
   Стаття 4. Завдання племінної справи в тваринництві
   Завданнями племінної справи в тваринництві є:
   створення, збереження,  відтворення,  та   раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів високої племінної (генетичної) цінності з метою поліпшення племінних і продуктивних якостей  тварин,  підвищення  економічної  ефективності  та конкурентоспроможності галузі;
   функціонування єдиної системи селекції  в  тваринництві, зокрема  забезпечення  ідентифікації  племінних  тварин  у селекційному процесі (поліпшенні племінних і продуктивних якостей тварин), достовірний облік їх походження і продуктивності, оцінка за типом, якістю нащадків та іншими  ознаками,  формування інформаційної бази з племінної справи і періодична публікація відомостей з питань комплексної оцінки тварин;
   одержання тварин з новими корисними і вищими генетичними ознаками;
   ефективне використання в селекційному процесі найцінніших світових племінних (генетичних) ресурсів поліпшуючих порід;
   формування власного  експортного  потенціалу  племінних (генетичних) ресурсів;
   збереження генофонду  існуючих,  локальних  і  зникаючих вітчизняних порід;
   забезпечення достовірності племінного обліку;
   впровадження у виробництво науковотехнічних досягнень  з питань генетики і селекції тварин.
   Стаття 5.  Обов'язки  власників  племінних  (генетичних) ресурсів, продуктивних та інших домашніх тварин
   Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані:
   зареєструватись та  отримати  в  установленому  порядку свідоцтво на право використання племінних (генетичних) ресурсів, що їм належать, для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин;
   вести установлений  племінний  облік  та  відповідну документацію в повному обсязі;
   виконувати вимоги  щодо  ведення  офіційного  обліку продуктивності,  офіційної класифікації за типом, генетичної експертизи  походження  тварин  і  оцінки  їх  за  власною продуктивністю та якістю нащадків;
   реалізовувати загальнодержавні   програми  селекції  в тваринництві, забезпечувати згідно з цими програмами придбання, поліпшення, збереження, відтворення та раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів;
   використовувати для осіменіння  та  парування  маточного поголів'я  тільки  атестованих  та допущених до відтворення плідників.
   Власники продуктивних та інших домашніх тварин зобов'язані:
   парувати або осіменяти маточне поголів'я атестованими і допущеними для відтворення плідниками;
   вести встановлений у тваринництві облік у повному обсязі.
   Стаття 6.  Законодавство України про племінну справу в тваринництві
   Законодавство України про племінну справу в тваринництві складається з цього Закону та інших нормативних актів.
   РОЗДІЛ ІІ Вимоги до роботи з племінними  (генетичними) ресурсами
   Стаття 7. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів
   До племінних  (генетичних)  ресурсів встановлюються такі вимоги:
   племінні тварини мають бути пронумеровані, ідентифіковані, зареєстровані у племінних документах, дані про них внесені згідно з установленими вимогами до  документів  офіційного  обліку продуктивності та офіційної класифікації за типом, походити від чистопородних батьків, зареєстрованих у племінних документах, що підтверджується не менш як трьома рядами родоводу;
   сперма має  бути  одержана  від  племінних  атестованих плідників,  допущених  до  використання  для  відтворення, ідентифікована, оброблена і заготовлена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для  цієї  продукції, відповідати ветеринарним і санітарним вимогам, а дані про неї повинні бути внесені до племінних документів;
   ембріони, яйцеклітини мають бути одержані від племінних тварин,  ідентифіковані,  оброблені і заготовлені в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарним і санітарним вимогам, а дані про них повинні бути внесені до племінних документів;
   повинні атестуватися і допускатися до відтворення:
   бугаї-плідники - державною племінною інспекцією і державним органом управління ветеринарною медициною центрального органу виконавчої  влади,  уповноваженого   регулювати   питання сільськогосподарського тваринництва;
   жеребці-плідники, кнури-плідники  і  бараниплідники  - державними племінними інспекціями та управліннями  державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим та областей.
   Стаття 8. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи з племінними (генетичними) ресурсами
   Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з  веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації за типом, отриманням,  ідентифікацією,  зберіганням  сперми, ембріонів,  яйцеклітин,  штучним  осіменінням  маток  та ембріотрансплантацією, залучаються лише атестовані працівники, які мають відповідну кваліфікацію та свідоцтво на право виконання цих робіт. Умови та порядок  атестації  таких  працівників встановлює центральний орган виконавчої влади, уповноважений регулювати питання сільськогосподарського тваринництва.
   РОЗДІЛ IІІ Державне регулювання та  державний  контроль племінної справи в тваринництві
   Стаття 9.  Державне  регулювання  племінної  справи  в тваринництві
   Державне регулювання діяльності суб'єктів цього Закону щодо племінної  справи в тваринництві здійснює центральний орган виконавчої  влади,   уповноважений   регулювати   питання сільськогосподарського тваринництва, який:
   видає нормативні акти з племінної справи;
   бере участь у розробленні загальнодержавних програм селекції в тваринництві, забезпечує реалізацію цих програм;
   встановлює вимоги до  племінних  (генетичних)  ресурсів, реєструє власників (генетичних) ресурсів та видає їм свідоцтва на право використання цих ресурсів для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин;
   організовує і  забезпечує  функціонування єдиної системи селекції;
   встановлює показники племінного обліку та форму, згідно з якою ведеться племінна документація на племінні (генетичні) ресурси, продуктивних та інших домашніх тварин;
   розробляє і затверджує технологічні вимоги до робіт  з племінної справи, проводить атестацію підприємств, установ та організацій і видає їм свідоцтва на право виконання певних функцій з племінної справи;
   забороняє використання племінних ресурсів для поліпшення племінних і  продуктивних  якостей  тварин  з  господарств, підприємств, установ та організацій, де виявлено порушення вимог законодавства про племінну справу в тваринництві;
   позбавляє підприємства, установи, організації і працівників права виконання функцій та робіт з племінної справи у разі виявлення порушень ними встановлених законодавством вимог;
   організовує проведення перепідготовки фахівців, що виконують роботи з племінної справи;
   проводить виставки, конкурси, ярмарки та аукціони племінних (генетичних) ресурсів.
   Стаття 10. Державний контроль за дотриманням законодавства про племінну справу в тваринництві
   Функції державного контролю за дотриманням законодавства про племінну справу в тваринництві здійснює  державна  племінна інспекція і державний орган управління ветеринарною медициною центрального органу виконавчої влади, уповноваженого регулювати питання сільськогосподарського тваринництва, державні племінні інспекції  та  управління  державної  ветеринарної  медицини Автономної Республіки Крим, областей та районів.
   Вимоги державних племінних інспекцій та державних органів управління ветеринарною медициною у сфері контролю за дотриманням законодавства про племінну справу в тваринництві обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами, які провадять діяльність, пов'язану з племінною справою.
   Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу в тваринництві
   Порушення законодавства про племінну справу в тваринництві тягне  за  собою  цивільну дисциплінарну та адміністративну відповідальність.
   До адміністративної відповідальності посадові та фізичні особи  притягуються за порушення підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами законодавства про племінну справу в тваринництві, зокрема оформлення племінних свідоцтв без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин та офіційної  класифікації  за  типом і внесення до племінних документів  невірогідних  даних  обліку,  використання  для відтворення  неатестованих  та  недопущених  до  відтворення плідників,  недодержання  встановлених  технологічних  та ветеринарносанітарних  вимог  щодо  отримання,  зберігання і використання генетичних ресурсів.
   Стаття 12. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення,  допущені  у  веденні  племінної  справи  в тваринництві
   Справи про адміністративні правопорушення,  пов'язані  з порушенням законодавства про племінну справу в тваринництві, розглядаються державними племінними інспекціями  центрального органу  виконавчої  влади, уповноваженого регулювати питання сільськогосподарського  тваринництва,  державними  племінними інспекціями Автономної Республіки Крим, областей та районів.
   Від імені органів, зазначених у частині першій цієї статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
   головний інспектор  з  племінного тваринництва державної племінної іспекції  центрального  органу  виконавчої  влади, уповноваженого  регулювати  питання  сільськогосподарського тваринництва та його заступники - штраф на фізичних осіб у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф на посадових осіб у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   інспектори з племінного тваринництва державної племінної інспекції центрального органу виконавчої влади, уповноваженого регулювати   питання  сільськогосподарського  тваринницьва, інспектори з  племінного  тваринництва  державних  племінних інвпекцій Автономної Республіки Крим, областей та районів - штраф на фізичних осіб у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф на посадових осіб у розмірі до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Стаття 13. Фінансування діяльності  державної  племінної інспекції, центрального органу виконавчої влади, уповноваженого регулювати  питання  сільськогос-подарського  тваринництва, державних  племінних  інспекцій  Автономної Республіки Крим, областей та районів і загальнодержавних програм селекції в тваринництві
   Фінансування діяльності  державної  племінної  інспекції центрального органу виконавчої влади, уповноваженого регулювати питання сільськогосподарського тваринництва, державних племінних інспекцій Автономної Республіки Крим, областей  та  районів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   Фінансування розроблення  та  виконання загальнодержавних програм селекції в тваринництві здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та фонду підтримки племінного тваринництва, який утворюється при центральному органі виконавчої  влади, уповноваженому  регулювати  питання  сільськогосподарського тваринництва.
   Центральні органи виконавчої влади, уповноважені регулювати питання  сільськогосподарського  тваринництва,  фінансів  та економіки, разом розробляють і затверджують порядок формування та використання зазначеного фонду.
   На фінансування діяльності державних племінних інспекцій також спрямовується шістдесят відсотків сум штрафів за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених цим Законом.
   Стаття 14. Збереження племінних (генетичних) ресурсів
   Для збереження племінних (генетичних) ресурсів поліпшуючих, існуючих, локальних і  зникаючих  порід  центральний  орган виконавчої   влади,   уповноважений   регулювати  питання сільськогосподарського тваринництва, забезпечує створення  за рахунок коштів державного бюджету генофондного стада, банків сперми та ембріонів.
   Стаття 15. Визнання селекційного досягнення винаходом
   Селекційне досягнення в галузі  племінного  тваринництва визнається винаходом в установленому законодавством порядку.
   Стаття 16.  Наукове  забезпечення  племінної  справи  в тваринництві
   Наукове забезпечення  племінної  справи  в  тваринництві здійснюють науково-дослідні установи, які розробляють основи системи селекції,  селекційні  програми  розведення  тварин, ефективні методи і технології відтворення найцінніших племінних (генетичних) ресурсів і практичні рекомендації щодо застосування науково-технічних досягнень у виробництві.
   Стаття 17. Міжнародне співробітництво у питаннях племінної справи
   Міжнародне співробітництво у питаннях  племінної  справи забезпечується державою шляхом:
   участі в роботі міжнародних організацій з племінної справи, приєднанням до міжнародних договорів;
   уніфікації встановлених форм племінного обліку, показників обліку, його періодичності, порядку проведення аналізу отриманих даних;
   підтримання міжнародних професійних, наукових та виробничих контактів;
   обміну інформацією про напрями селекції та комплексну оцінку тварин, які використовуються в селекційному процесі.
   РОЗДІЛ IУ Заключні положення
   Стаття 18. Набрання Законом чинності
   Цей Закон  набирає  чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.  Акти  законодавства  до  приведення  їх  у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить його положенням".


ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про племінне тваринництво" (скачать)